Tag Archives: เทคนิคการอ่านหนังสือให้เข้าใจมากขึ้น

เทคนิคการอ่านหนังสือให้เข้าใจมากขึ้น

การทำความเข้าใจและจดจำนี้ เป็นเทคนิคง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ ขอแต่เพียงเข้าใจและทำความเข้าใจและจดจำบทเรียนนั่นคือ การหมั่นฝึกฝนตามขั้นตอนให้เกิดความเคยชินจนติดกลายเป็นนิสัยการอ่านเพื่อทำความเข้าใจนี้จะแตกต่างจากการอ่านเพียงเพื่อท่องจำ คือ
1.เวลาอ่านบทเรียนหรือตำรา ให้อ่านอย่างตั้งใจ จะหยุดอ่านเมื่อจบย่อหน้าหรือหยุดเมื่ออ่านไปได้พอสมควรแล้ว
2.จากนั้นให้ปิดหนังสือ แล้วลองอธิบายสิ่งที่ตนเองได้อ่านมาให้ตัวเองฟัง คือ สามารถอธิบายให้ตัวเองฟังด้วยภาษาสำนวนของเอง ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่า หากสามารถอธิบายให้ตัวเองฟังรู้เรื่อง แสดงว่าเข้าใจแล้ว ให้อ่านต่อไปได้
3.หากตอนใดอ่านแล้วแต่ไม่สามารถอธิบายให้ตัวเองรู้เรื่อง แสดงว่ายังไม่เข้าใจ ให้กลับไปอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง
4.หากพยายามอ่านหลายรอบแล้วยังไม่เข้าใจจริงๆให้จดโน้ตไว้เพื่อนำไปถามอาจารย์ จากนั้นให้อ่านต่อไป
5.ข้อมูลบางอย่างในตำราจำเป็นที่จะต้องท่องจำ เช่น ตัวเลข สถิติ ชื่อสถานที่ บุคคล หรือ สูตร ต่าง ๆ ฯลฯ ก็ควรท่องจำไว้ด้วย เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
6.การเรียนด้วยวิธีท่องจำโดยปราศจากความเข้าใจ เรียนไปก็ลืมไป สูญเสียเวลา เปล่าประโยชน์ เสียเงินทอง
7.การเรียนที่เน้นแต่ความเข้าใจ โดยไม่ยอมท่องจำ ก็จะทำให้เข้าใจเรื่องต่าง ๆ ไม่ชัดเจน คลุมเครือ
8.สรุปเทคนิคง่าย ๆ สั้น ๆ เช่น อ่านหนังสือสลับกับการอธิบายให้ตัวเองฟัง และท่องจำเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต้องจำจริง ๆ เช่น ตัวเลข ชื่อเฉพาะต่างๆอ่านหนังสือด้วยวิธีการนี้จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ทั้งเล่ม
การปล่อยให้ความตั้งใจและอารมณ์ล่องลอยไปกับความคิดที่สอดแทรกเข้ามาขณะอ่าน จะทำให้ไม่ได้รับความรู้อะไรจากการอ่านเลย ฉะนั้นจะต้องพัฒนาความสามารถโดยฝึกจิตให้แน่วแน่มุ่งความสนใจอยู่ที่หนังสือเพียงอย่างเดียว ความสามารถในการอ่านสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกฝน ทำตามข้อเสนอแนะในการอ่านดังที่กล่าวมา ทั้งนี้ควรพยายามฝึกฝนการอ่านให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อ่านให้ได้เร็วขึ้น เพียงเท่านี้ก็จะเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการเรียน และประสบผลสำเร็จในการศึกษาได้เป็นอย่างดี