Tag Archives: สร้างโรงงาน

สาระน่ารู้กฎหมายการสร้างโรงงาน

ก่อนที่จะทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสักที่นั่น   แน่ๆว่าต้องมีการศึกษาเล่าเรียนเรื่องประกอบต่างๆละอีกหนึ่งเรื่องที่ไปควรมองข้ามนั้นก็คือ  เรื่องเกี่ยวข้องข้อบัญญัติการติดตั้งโรงงาน และการตระเตรียมสิ่งพิมพ์ประกอบการขอยินยอมติดตั้งโรงงาน

การประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องขออนุญาตก่อน เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว จึงจะตั้งหรือสร้างโรงงานได้ โดยใช้ข้อยืนยันประกอบกิจการขอยินยอม ดังนั้น

  1. สำเนาสารบาญกับถ่ายบัตรประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
  2. สำเนาหนังสือการันตีการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์นิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
  3. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน
  4. แผนผังแสดงการประดิษฐานเครื่องจักรขนาดพอดีและชำนาญตามมาตราส่วน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
  5. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดสมและถูกต้องตามมาตราส่วน โดยมีคำยืนยันของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมดูแลหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
  6. แบบ ผัง และคำอธิบายโดยเจ้าระเบียบแสดงวิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหาย อันตราย การควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษใด ๆ ที่มีผลพวงต่อที่แวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการต่อเรือภารกิจโรงงาน ทั้งนี้ โดยมีคำรับแขกของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมดูแลหรือปุถุชนอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
  7. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

การเพิ่มพูนโรงงาน

– การเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือปรวนแปรเครื่องจักร ทำให้มีกำลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในกรณีที่เครื่องจักรเดิมมีกำลังรวมไม่เกิน 100 แรงม้า หรือกำลังเสมอไม่เกิน 100 แรงม้า หรือเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 50 แรงม้า ขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกำลังรวม เกิน 100 แรงม้า หรือ กำลังเทียบเท่าเกินกว่า 100 แรงม้า

– การเพิ่มหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารโรงงานทำให้พื้นฐานเดิมของโรงโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 500 กิโลกรัม ขึ้นไป

– การขยายโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งตัวเครื่องจักรกลได้