Tag Archives: ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีบริการแบบไหนบ้าง

ในญาติที่มีคนแก่อยู่อาศัยด้วยนั้น นับว่าเฮงเป็นบ้าที่ยังมีคนสูงวัยอยู่เป็นเสาหลักของความคิดพร้อมด้วยให้ความอบอุ่นแก่เชื้อสาย  พร้อมทั้งยิ่งคนสูงวัยที่อยู่กับเรานั้นท่านมีอนามัยพลานามัยแข็งแรง สุขภาพจิตดียิ่งนับว่าเป็นบุญวาสนามากขึ้นไปอีก เหตุเพราะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ร่างกายของคนเราเมื่อสูงอายุมีแก่ชราขึ้นความเจ็บไข้โดยมากเข้ามาเยี่ยมเยียนจึงมีการอาพาธพร้อมทั้งต้องให้การบำบัดปรนนิบัติคนสูงอายุตามอากัปกิริยาล้มป่วยไข้ต่อไป โดยนำผู้สูงวัยไปป้องกันดูแลที่โรงหมอทั่วไป หรือ สถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ โรงหมอ อภิบาล คนแก่ ศูนย์ดูแลผู้สุงอายุที่มีผู้รอบรู้เป็นพิเศษ

ในอีกทางหนึ่งหากคนสูงอายุไม่มีอาการจับไข้แต่มีอายุมากแล้ว การขยับเขยื้อนและสังขารร่างกายของผู้อายุย่อมกระเตาะกระแตะจำเริญเหมือนในอดีตก่อน ลูกหลานจึงต้องให้การดูแลผู้สูงอายุตามประสิทธิภาพพร้อมทั้งโอกาสอวยทั้งการคุ้มครองผู้สูงอายุที่บ้านโดยสมาชิกภายในครอบครัวเอง การจ้างพยาบาลดูแลผู้สูงอายุมาช่วยดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน หรือหาคนดูแลผู้สูงอายุที่มีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งอาจไม่ใช่เฝ้าไข้ดูแลผู้สูงวัย หรือผู้ช่วยดูแลคุ้มกันคนแก่โดยตรง แต่คนดูแลคนชรานี้ควรได้รับการฝึกอบรมหรือมีวิชาความรู้ในการอนุเคราะห์ดูแลผู้มีอายุ

จะเห็นได้ว่าการควบคุมคนแก่ทั้งอารักขาที่บ้านโดยขาภายในสกุล  การหาคนระวังระไวผู้สูงอายุการจ้างผู้รักษารับใช้ผู้สูงอายุมาช่วยพิทักษ์ที่บ้าน   หรือในส่วนการเลี้ยงดูโดยคลินิกปกครองผู้สูงวัย  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานของสถานพยาบาล ซึ่งอาจเป็นผู้รักษาดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ที่เรียนจบและมีคุณวุฒิการศึกษารับรอง หรือคนดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง